Petycja do Stolicy Świętejdotycząca kanonizacji i beatyfikacji Stanisława Papczyńskiego przedłożona 20 grudnia 1764przez Sejm koronacyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Wniesienie się ad Curiam Romanam o kanonizację i beatifikacyą Stanisława Papczyńskiego.

105. Zakładając wielką ufność uszczęśliwienia Rzplitey w intercessyi sług Bożych za Nami, starać się będziemy wnieść instancyą do Stolicy Apostolskiey

o kanonizacyą Błogosławionych Jana Kantego, Jana z Dukli, Kadłubka de Rossis,

tudzież beatyfikacyą cudami slynącego Polaka Stanisława Papczyńskiego fundatora zakonu Kleryków regularnych sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae,

y Andrzeja Bobolego Societatis Jesu.

Instantia ad Curiam Romanam pro canonizatione et beatificatione Stanislai Papczyński.

105. Magnam spem Rempublicam felicem reddendi in intercessione Servorum Dei pro Nobis ponendo, instantiam ad Sedem Apostolicam inferre conabimur

pro canonisatione Beatorum Joannis Cantii, Joannis de Dukla, Kadłubek de Rossis,

necnon pro beatificatione miraculis clarescentis Poloni Stanislai Papczyński fundatoris ordinis Clericorum regularium sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae,

et Andreae Bobola Societatis Jesu.

/