KARDYNAŁ JÓZEF GLEMP MÓWI O O. PAPCZYŃSKIM

Fragment z listu Kardynała Józefa Glempa do Ojca Świętego Jana Pawła II z dnia 28 marca 1987 roku.

Znana jest dobrze Waszej Świątobliwości postać Sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego, który pochodził z ówczesnych terenów diecezji krakowskiej. Jest to postać wyjątkowa w dziejach religijnych naszego na­rodu, jaśniejąca świętością w trudnym okresie naszych dziejów. Sługa Boży Stanisław cieszy się nieprzerwaną sławą świętości. Nie tylko szeregi członków założonej przez niego rodziny zakonnej, ale także liczne grupy społeczeństwa polskiego uznają go za czło­wieka świętego. /…/ Przekonanie o świętości Sługi Bożego można także zaobserwo­wać w naszych czasach, zwłaszcza przy jego grobie na Mariankach w Górze Kalwarii, dokąd przybywają czciciele o. Papczyńskiego, za­równo pojedynczo, jak w grupach, szczególnie w dniach modlitw o jego beatyfikację w maju i we wrześniu. Uroczystościom tym nie­rzadko przewodniczą i głoszą na nich kazania przedstawiciele Hie­rarchii oraz inne osobistości kościelne, także z innych krajów. Zgromadzenie Księży Marianów wyjątkową troską otacza miejsce pochowania swojego Założyciela, dbając zarówno o sam grób i koś­ciół, jak też o sąsiadujący z nim teren, zamieniony w park o charakterze religijnym. Księża Marianie wkładają też duży wysiłek w długotrwałe pro­wadzenie procesu beatyfikacyjnego, którego gorliwym protektorem był Ksiądz Prymas Stefan Wyszyński.